Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
zamknij

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centralcom Maciej Stefański (zwany dalej CENTRALCOM) z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 36, 31-559 Kraków, Polska wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Administrator zachowuje dane osobowe i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem stron trzecich (osób lub instytucji) zgodnie z wytycznymi określonymi we wskazanych poniżej aktach prawnych. Gromadzone przez Centralcom dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej będziemy posługiwać się skrótem „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest pracownik Centralcom. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Centralcom, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w Centralcom inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: sklep@centralcom.pl.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupionych produktów realizowanych za pośrednictwem strony internetowej e-sklep.centralcom.pl oraz w naszej firmie. W ramach swojej działalności Centralcom zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. W celu realizacji sprzedaży towarów handlowych zamawianych przez klientów – użytkowników oraz wysyłki tych towarów pod adresy wskazane przez Klientów. Dane Klienta - Użytkownika zbierane są poprzez utworzenie Konta przez Użytkownika. Może to wymagać podania informacji identyfikujących klienta-Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres odbioru towaru.
  2. W celu świadczenia usług na rzecz Klientów oraz o działalności Centralcom (w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witrynami w domenach centralcom.pl i innych domenach firmy. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. Centralcom może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Centralcom będzie także uprawnionu do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. Centralcom w ramach platformy internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia Centralcom kontaktu z Użytkownikami.
  4. W celu wykonywania umów zawieranych przez Centralcom z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Centralcom (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Centralcom (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przetwarza się dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centralcom (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Prawa podmiotów, których dane osobowe przetwarza Centralcom, prawo do wniesienia skargi

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Centralcom lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym informacji o produktach handlowych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Centralcom przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centralcom mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych ekonomicznie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centralcom jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z centralcom, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. firmy kurierskie i spedycyjne, podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Centralcom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), firmy kurierskie i spedycyjne, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Centralcom, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, firmami kurierskimi, spedycyjnymi oraz innymi firmami handlowymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Centralcom.

7. Profilowanie:

Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

8. Zmiany Polityki Prywatności:

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Centralcom, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której użytkownicy zostaną zawiadomieni w formie drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.