Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
zamknij

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne.

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest, który opublikowany jest na stronie e-sklep.centralcom.pl są zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów stanowiących asortyment sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez t.j. powyższej strony internetowej. Regulamin także reguluje zasady i sposoby składania zamówień, rodzaje i koszty dostaw, rodzaje płatności, przysługujące prawa kupującego w zakresie odstąpienia od umowy, procedury składania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz ochrony danych osobowych kupującego także jego uprawnienia z tym związane.

 2. Sklep internetowy e-sklep Centralcom, dostępny pod adresem internetowym www.e-sklep.centralcom.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Maciej Stefański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Stefański CentralCom wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6782084208 REGON 356845138.

 3. Adres korespondencyjny sklepu e-sklep-centralcom.pl jest: ul. Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków, Rzeczpospolita Polska. telefon +48 123793901, ze sklepem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@centralcom.pl jak również za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego.

 4. W celu prawidłowej obsługi sklepu taiwangun.com niezbędne jest dysponowanie urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu spełniającej następujące, minimalne wymogi: zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej typu Microsof Internet Explorer 8, GoogleChrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; program do obsługi plików typu pdf, włączona obsługa JavaScript i plików Cookies. E-sklep.centralcom.pl nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego w przypadku korzystania przez kupującego ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wymienionych wymagań technicznych i zastrzega, że może to utrudnić lub też uniemożliwić korzystanie z witryny.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta, natomiast zamówienie przez nabywcę produktów znajdujących się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta użytkownika zgodnie z postanowieniami §3 niniejszego Regulaminu przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz są cenami brutto (po uwzględnieniu podatku VAT).

 7. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta stanowi(ą) cena(y) za produkt(y) oraz koszt dostawy czyli opłaty poniesione przez sprzedawcę w kosztów usług usług pocztowych, o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 8. Wszystkie produkty dostępne za pośrednictwem e-sklep.centralcom.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wady produktu klient ma prawo do złożenia reklamacji – patrz &10 Reklamacje.

 9. Treści zamieszczone w ramach sklepu e-sklep.centralcom.pl, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§2 Ważne definicje.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. Sklep – sklep elektroniczny prowadzony przez sprzedawcę i zarejestrowanym pod domeną www.e-sklep.centralcom.pl.

 3. Sprzedawca – podmiot gospodarczy zarejestrowaną pod oznaczeniem Maciej Stefański Centralcom, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP PL6782084208, REGON 356845138.

 4. Klient - każda osoba lub podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony e-sklepu.

 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach e-sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z zasobów e-sklepu.

 7. Konto - konto klienta sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie e-sklepu, umożliwiający utworzeni konta użytkownika.

 9. Asortyment – wszystkie dostępne produkty lub usługi zamieszczone na stronie e-sklepu, a będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także dający możliwość modyfikacji ilości produktów.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia co stanowi zamiar zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 13. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem przynajmniej jednego środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu.

§3 Konto użytkownika sklepu.

 1. Aby założyć konto użytkownika w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji, który wymaga wypełnienia w zakresie prawidłowych i rzeczywistych danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail, a w przypadku gdy klientem jest przedsiębiorca także danych rejestrowych (nr NIP, oznaczenia podmiotu gospodarczego, adresu nabywcy i/lub odbiorcy).

 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika (loginu) i hasła podanych w formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1 ust.3.

§4 Zasady składania zamówienia i jej realizacja.

 1. Wszystkie zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową e-sklep.centralcom.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wszystkie zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta będą realizowane w następnym dniu roboczym. Wszystkie zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu za wyjątkiem dostaw realizowanych „za pobraniem” ujętych w &5.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po złożeniu przez tego drugiego zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §4 regulaminu. Warunkiem realizacji dostawy jest opłacenie zamówienia w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2b.

 3. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do sklepu podając swój login i hasło autoryzujące dostęp do konta, wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

  koszyka” (lub równoznaczny), następnie kliknąć przycisk “Zamawiam następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz formę dostawy.,

 4. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zlecenia, a następnie przyjęcia go do realizacji.

 5. Każde złożone zamówienie analizuje się pod kątem poprawności oraz możliwości jej realizacji gdyż zamówienie nie wypełnione w pełnym zakresie, bądź wypełnione błędnie (np. nieistniejący adres dostawy, nieistniejący lub nieprawidłowy adres email czy numer telefonu), nie będą realizowane (sklep nie przyjmuje ofert nie pozwalających na zawarcie lub zrealizowanie umowy).

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku Klienta, który wybrał płatność przelewem, elektronicznie lub kartą płatniczą – po zaksięgowaniu wpłaty.

  b. W przypadku klienta który wybrał sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

  c. W przypadku wyboru przez klienta, który wybrał odbiór osobisty, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O jego odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub telefoniczne.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. W tym przypadku klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie za każdym razem obciażyć klienta kosztami dostawy.

 8. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są paragony i/lub faktury VAT. Zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360, z późniejszymi zmianami), podpis klienta - jako nabywcy towaru, ani podpis sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
  Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba ze Klient w zamówieniu lub późniejszej korespondencji wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej).

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§5 Rodzaje płatności, metody i terminy dostaw.

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

1a. Przesyłka pocztowa przedpłacona;

1b. przesyłka pocztowa pobraniowa;

1c. Przesyłka kurierska przedpłacona;

1d. przesyłka kurierska pobraniowa;

1e. Przesyłka z doręczeniem do Paczkomatu inPost;

1f. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grzegórzecka 69 lokal nr 14, 31-559 Kraków w godzinach 1000-1700.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

2a. Płatność przy odbiorze po wcześniejszym ustaleniu terminu;

2b. Płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy;

2c. Płatności elektroniczne;

2d. Płatność za pobraniem.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

 1. Konsument zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres do korespondencji podany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu lub drogą e-mailową.

 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 zaczyna się od daty dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Odstąpienie uważa się za nieważne w przypadku:

  a. braku zachowania terminu podanego w &6 ust.1;

  b. zmniejszeniu wartości rzeczy powstałej na skutek nieprawidłowego jej użytkowania oraz niedostateczne zabezpieczenie jej na okoliczność zwrotu droga pocztową – zwracany towar musi być kompletny zgodnie ze specyfikacją.

 4. Zwrot towaru należy odesłać na adres: ul. Grzegórzecka 69 lok. 14, 31-559 Kraków niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty doręczenia.

 5. Zwrot płatności przez Sprzedającego dokonywuje się dopiero po otrzymaniu rzeczy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich kupujący dokonał w pierwotnej transakcji.

§7 Gwarancja i Reklamacja towaru

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe i objęte gwarancją producentów. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne od wad.

 2. Jeśli kupujący stwierdzi wady to zgodnie z Kodeksem Cywilnym kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacyjnego zgodnego z:

  a. przysługującemu prawem reklamacyjnym jeśli została udzielona przez gwaranta na dany produkt (oświadczenie gwarancyjne dostarczono wraz z towarem lub w formie elektronicznej wraz z fakturą);

  b. stosownie do zapisów kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi z powodu wad fizycznych.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie pisemnej na adres: CentralCom Maciej Stefański ul. Grzegórzecka 69 lok. 14, 31-599 Kraków lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:

  a. dane kupującego,

  b. data umowy-sprzedaży, numer i kopia (może być skan) dowody sprzedaży;

  c. dokładny opis wady będący podstawą zgłoszenia reklamacyjnego (w przypadku wady fizycznej prosimy o załączenie dowodu w postaci zdjęć);

  d. określenie żądania klienta.

 4. Kupujący jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem podczas transportu.

 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie klienta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc po dniu zgłoszenia. Jeśli w ciągu w/w terminu sprzedawca nie otrzyma reklamowanego towaru niezbędnego do oględzin, zgłoszenie takie pozostaje bez rozpatrzenia. Klienta poinformuje się o możliwości zmiany postanowienia reklamacyjnego po dostarczeniu towaru do siedziby sklepu.§8 Zasady ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym

1. Sklep e-sklep.centralcom.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep e-sklep.centralcom.p z użytkownikiem wymiany korespondencji.

2. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Centralcom Maciej Stefański, z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków, Polska.

3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu e-sklep.centralcom.pl w sposób opisany w §3. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.

4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu e-sklep.centralcom.pl w sposób opisany w §3. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
a) do umożliwienia Klientom zalogowania sią do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień, do realizacji płatności za produkty;
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu e-sklep.centralcom.pl (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).

5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep e-sklep.centralcom.pl zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażnej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu e-sklep.centralcom.pl są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera, jak też podmiotom obsługującym płatności (DotPay o ile klient wybrał płatność za ich pośrednictwem))

8. Witryna internetowa e-sklep.centralcom.pl korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, tworzone na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z e-sklep.centralcom.pl. Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) tworzenia statystyk oglądalności;

c) prawidłowego działania procedury składania zamówień, w tym umożliwienia logowania do konta użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień;

d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Użytkownik strony internetowej e-sklep.centralcom.pl może w każdym czasie odmówić zgody na wysyłanie i gromadzenie na jego urządzeniu końcowym plików cookies w ten sposób, iż w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej zablokuje automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies (w tym również ich automatycznego lub ręcznego usuwania z urządzenia końcowego) dostępne są w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej pod hasłem „ciasteczka” lub „cookies”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach sklepu internetowego e-sklep.centralcom.pl.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umowy zawierane poprzez sklep internetowy sporządzone są w języku polskim.

 2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – mających wpływ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca będzie informować klienta z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.